Tüzük

KA.DER

Kadın Adayları Destekleme Derneği

TÜZÜK 2022

KA.DER

Kadın Adayları Destekleme Derneği Tüzüğü

TÜZÜK 2022

Kuruluş, Ad ve Merkez

Madde 1. Derneğin adı: Kadın Adayları Destekleme Derneği’dir. Kısaca (ka.der) (KA.DER) yazılır.
Derneğin kuruluş tarihi 4 Mart 1997, merkezi İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı, İlkeleri ve Bağlı Olduğu Değerler

Madde 2.

Derneğin amacı

Aşağıda belirtilen değerlere uyan kadınların seçimle ve atamayla gelinen her türlü karar alma mekanizmaları ile siyasal görevler ve kamu görevlerindeki sayısını ve oranını arttırmak, kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından yararlanmasını sağlayarak demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalışmaktır.

İlkeleri

KA.DER üyeleri dernek faaliyetlerini planlar, yürütür ve uygularken aşağıdaki ilkelere uyarlar:

1.     Her partiye eşit mesafede durmak;
Eşit mesafe ilkesi dernek, dernek çalışmaları sırasında organları, her üyesi ve çalışanı için geçerlidir. KA.DER amacını gerçekleştirmek için her görüşten siyasi partiye eşit mesafede durur ve bu şekilde herhangi bir ideolojinin temsilcisi olmadan kadın sorunlarının çözümü için toplumsal her alanda her siyasi parti ile çalışır. Dernek herhangi bir siyasal partinin hizmetine sokulamaz, yan örgütü yapılamaz, herhangi bir siyasal partinin politikalarına alet edilemez, parçası haline getirilemez. Herhangi bir siyasi parti aleyhinde veya herhangi bir dernek üyesine siyasi parti üyeliği üzerinden ayrımcı, dışlayıcı, ayrıştırıcı, küçültücü, dernek içi faaliyetlerini engelleyici ve kısıtlayıcı davranış veya söylemde bulunulamaz, dernek çalışmalarında siyasi parti propagandası yapılamaz.

2.    Rotasyon ilkesine uymak;
Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının seçiminde rotasyon ilkesi uygulanır. Kimse ardı ardına iki tam dönemden fazla yönetim kurulu üyeliğini sürdüremez. Ancak olağanüstü genel kurul, olağan genel kurulun devamı sayıldığından, olağanüstü genel kurulda organlara seçilen asil veya yedek üyelerin görev süresi, rotasyon ilkesinde belirtilen ardı ardına iki tam dönem süresinden sayılmaz. Bir tam dönem, iki yılda bir olağan genel kurulun gerçekleştirilebilmesi halinde geçecek sürenin 3/4’ünde görev yapılmış olmasını ifade eder. Kurullara yedek listeden gelip sonradan dahil olan üyelerin yedekten gelerek görev yaptıkları dönemler, dönemin 3/4’ünden az görev yapmaları halinde tam dönem kabul edilmez.

3.    Genel Başkan, Şube Başkanları ve Temsilcilerin siyasi parti üyesi olmaması;
Bu kişiler tarafsızlık ve eşit mesafe ilkesi gereği, görev süreleri içinde bir siyasi partinin üyesi olamazlar. Bu nedenle, görevlerine başlayabilmek için, seçilmelerinin ardından bir hafta içerisinde siyasi parti üyeliğinden istifa ettiklerine dair yazılı belgeyi Genel Merkeze sunmak zorundadırlar.

4.    Kararları uzlaşma ile almak;
Karar kurullarında oy hesabı değil uzlaşma esastır. Ancak çok zorunlu hallerde oylamaya başvurulur. Derneğin amaçları, ilkeleri ve savunduğu değerler temelinde uzlaşma sağlamak gerektiğinde, uzlaşma için her türlü çaba gösterilir. Uzlaşma sağlanamayan durumlarda, uzlaşma bir üst organda ve nihayet genel kurulda aranır ve burada gerekirse oy çokluğuyla karar alınır.

5.    Çalışmalarda gönüllülük ve dayanışmayı temel almak. KA.DER üyelerinin bağlı olduğu ve desteklenecek adaylarda aranan değerler

1.     Kadınlık durumunun bilincinde, bunu sahiplenen, dillendiren, kadınlara özgü sorunlar konusunda duyarlı, kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit yurttaşlar olarak var olması için çalışan, kadın dayanışmasına önem veren, kadınlara karşı dernek içinde haksız ve çatışmacı rekabete girmemeyi benimseyen, üyeler arası sorunların halledilmesinde barışçıl ve çatışmasız çözüm yöntemlerini uygulayan, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı, küçültücü ve sair şekilde şiddet söylemi ve eylemi uygulamayan, kadın bakış açısıyla demokratik şekilde siyaset yapılması gerektiğine inanan ve bu şekilde tutum alan,

2.    Başta kadınların yaşamını etkileyecek ulusal ve uluslararası anlaşmalar, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi (CEDAW) sözleşmesi olmak üzere; kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti sonlandıracak her türlü yasal düzenlemenin yapılması ve uygulanması için çalışan, yenilikçi, toplumu ileriye götürecek projeleri olan,

3.    Laik Cumhuriyetin, insan haklarına saygılı eksiksiz bir demokrasi ve sosyal bir hukuk devleti olması ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,

4.    Toplumsal cinsiyet ayrımına ve eşitsizliğine, din, mezhep, dil, ırk, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik temelli vb. ayrımcılığa karşı çıkan, insan hak ve özgürlükleri ile doğaya saygıyı temel alan, çevre koruma bilincine sahip, her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, militarizme, nefret söylemine, toplumsal yozlaşmaya, şiddete ve savaşa karşı çıkan,

5.    Siyaseti, kadınların ve halkın gerçek temsilcisi olarak yapan,

6.    Dürüst ve ilkeli bir yurttaş olan.

Amaca Ulaşmak için Yapılacak Çalışmalar

Madde 3. Dernek, yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;

1.     Kadın seçmenleri, hakları ve özellikle temsil hakkı konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; her türlü ulusal veya uluslararası fiziksel ve çevrimiçi kurs, eğitim semineri, basın-yayın kampanyası ile konferans, kongre, açık oturum, sempozyum ve panel gibi toplantılar düzenlemek, Kadınları siyasal partilere üye olmaya teşvik edici çalışmalar yapmak, seçimle gelinen siyasal görevler için aday olmaya teşvik etmek, bu amaçla bilgilendirme kursları, eğitim seminerleri ve konferanslar gibi etkinlikler düzenlemek,

2.    Siyasal partilerin kadın adayları, seçilmelerine şans tanıyan seçim çevrelerinden ve listelerin seçilmeye şans tanıyan sıralarından aday göstermeleri için çalışmak, kısacası; kadınların seçilebilmesi için her türlü çalışmayı yapmak,

3.    Kadın adaylara, seçim kampanyaları sırasında araştırma, halkla ilişkiler danışmanlığı, kampanya yürütmek gibi görünürlüklerini arttıracak, yapacakları siyasete toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı katmalarını ve seçilmelerini destekleyici eğitim hizmetleri, danışmanlık ve yönlendirme sağlamaya çalışmak,

4.    Kadınların temsil oranını arttırmak için, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklar, TBMM’nin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve diğer tüm ilgili komisyonlar, yasal siyasi faaliyet yürüten tüm kamu ve özel kurumlar, belediyeler, yerel yönetimler, siyasi partiler, Üniversitelerin Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Kamu Kuruluşları ve kadın haklarını ilerletme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama amacını taşıyan, her türlü dernek ve vakıfla, diğer kadın ve LGBTİQ+ örgütlenmeleriyle işbirliği yapmak,

5.    Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, başka ülkelerde benzeri çalışmalar yapan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, uluslararası veya ulusal fiziki ve çevrimiçi seminerler, kongreler, konferanslar, toplantılar, paneller, atölyeler vs. düzenlemek, projeler yürütmek, bunlara temsilciler göndermek,

6.    Kadın adayları destekleme fonu oluşturmak üzere, sergi, gösteri, konser, şenlik, gezi, balo, kokteyl gibi sosyal etkinlikler düzenlemek, yarışmalar açmak, jüriler oluşturmak, ödüller vermek, yarışmalara katılmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve derneğe gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler açmak ve bunları doğrudan ya da denetimi altındaki kişilerle yönetmek ve işletmek.

7.    Yasalarda zorunlu kılındığı takdirde, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçi ve yurt dışından bağış kabul etmek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, sosyal medya ve sair dijital kanallar ve platformlar gibi yayınlar ile üyelerine ve ilgili herkese dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yayın yapmak, dergi, gazete, kitap ve her türlü basılı ve dijital yayın çıkarmak, eğitim amaçlı video, kaset, belgesel film ve CD ve DVD’ler ve görüntüleri yaymak amaçlı her türlü dijital materyal hazırlamak,

8.    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, yasalarda zorunlu kılınması durumlarında, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11.   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında veya sair uygun görülen şekillerde ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, derneklere ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, şube organlarını oluşturmak,

14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak veya kurulmuş olanlara katılmak, alanında ihtiyaç halinde federasyon veya konfederasyon kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe üyelik başvuruları yazılı ve dernek üyeliğine giriş aidatı ve derneğin yıllık aidatı ödenerek yapılır. Üyelik için gerekli olan belgelerin tam olması halinde şube yönetim kurulu ya da şube bulunmayan yerlerde genel yönetim kurulu tarafından onaylanır. Başvurular, en çok 30 gün içinde kabul veya ret biçiminde karara bağlanıp başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, 45 gün içinde bu amaçla tutulacak deftere ve DERBİS sistemine kaydedilir. Şubeler tarafından üyeliğe kabul edilen ve üyelikten çıkarılan üyelerin durumu 45 gün içerisinde DERBİS sistemine kaydedilir ve DERBİS sisteminden alınan kayıt ile birlikte dernek Genel Merkezine bildirilir.

Derneğin amacı doğrultusunda nitelikli çalışmalarıyla tanınan kişiler en az yüz üyenin önerisi ve genel kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir.

Siyasal parti üyeleri şube ve temsilciliklerin kurucu üyesi olamaz, ama sonradan derneğe üye olabilirler.

Genel kurul ve Şube genel kurulunun ilk toplantı tarihinden en az 60 gün önce üyeliğe kabul edilenler organ seçimlerinde aday olabilirler.

Derneğe üye olmak isteyen adaylar ikametgahlarının bulunduğu il veya ilçede dernek şubesi var ise üyeliklerini bu şubelere, yok ise genel merkeze yaparlar.

Temsilciliklerin üye kayıtları genel merkeze yapılır.

Bir il veya ilçede şube kurulursa üyelerin isteğiyle üyelik kayıtları genel merkezden veya o ildeki şubeden yeni kurulan şubelere aktarılabilir. Üyelerin ikamet değiştirerek farklı şube veya genel merkeze nakledilmeleri gerektiği durumlarda, nakil işleminin yapıldığı ilgili yıl aidatının önceki kayıtlı olduğu şubeye ödenmiş olması halinde, nakil olunan şube tarafından yeniden yıllık aidat alınmadan nakil işlemi yapılır..

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri genel yönetim ve şube yönetim kurulları tarafından yapılır. Şube yönetim kurulları tarafından yapılan üyelik ile ilgili işlemler en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma ile ilgili alınan şube yönetim kurulu kararı ve DERBİS sisteminden alınan kayıtla genel merkeze bildirilir.

İhtilaflı hallerde ve üyeliğe kabul, üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen genel yönetim ve disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karar bağlanması işlemleri ile ilgili son karar Genel Kurul’un yetkisindedir.

Üyelerin Hakları:

Madde 5– Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri:

Madde 6– Üyelerin derneğe aidat ödeme ile dernek çalışmalarına katılma borçları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. Üyeler, dernek düzenine uymak, çalışmalarına katılmak, çalışmalarını güçlendirici ve yaygınlaştırıcı katkı sunmak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, dernek üyeleri arasındaki barış ortamını bozmamakla yükümlüdür.

Gönüllülük esasında çalışmak, dernek kurullarında üstlenilen görevlerin ve yasal olarak yapılması zorunlu işlerin, derneği sorumluluk altına sokacak, çalışmasını veya karar almasını engelleyecek şekilde yerine getirilmemesi olarak yorumlanamaz. Üstlenilen görevlerin gerçekleştirilememesi halinde Genel Merkez veya ilgili şube ve temsilciliğe yazılı şekilde bildirilir. Görevin resmi mazeret bildirilmeksizin yerine getirilmemesi üyelerin sorumluluğunu doğurur. Görevini, mazereti gösterir ilgili makamlarca verilmiş yazılı belge sunmaksızın ayda iki kez ve bir yıl içinde de dört kez yerine getirmeyen Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve Temsilcilerin görevden alınması konusunda; Genel Yönetim Kurulu veya ilgili şube yönetim kurulları yetkilidir.

Dernek Üyeliğine Giriş ve Dernek Yıllık Aidatı:

Madde 7- Derneğe üye olmak isteyenler dernek üyeliği başvurusu sırasında derneğe giriş aidatı ve üyelikleri süresince dernek yıllık aidatını ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidat peşin olarak ödenir. Derneğin giriş aidatı 50 TL, üyelik aidatı ise yıllık 120 TL’dir. Yıllık üyelik aidatı ve üyelik giriş aidatı miktarını değiştirme yetkisi Genel Yönetim Kurulu’na aittir. Dernek genel merkez ve şubelerinin yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri yıllık üyelik aidatını diğer üyelerin iki katı oranında yapar. Üyelikten çıkan ve çıkarılan üyeler ayrıldıkları tarihe kadar olan üyelik aidat borcunu vermeye zorunludur. Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez. Derneğe borcu olan üyelerin borçlarını tahsil etmek konusunda takip başlatıp başlatmamak ve alacaktan feragat etmek konusundaki yetki Genel Yönetim Kurulundadır.

Üyelikten Çıkma:

Madde 8. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı veya e-devlet sisteminden bildirildiği anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1.     Dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak,

2.    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek içi görevlerini yazılı bildirime rağmen yerine getirmemek, derneğin yasal olarak yapmakla yükümlü olduğu işlem ve bildirimleri aksatarak derneği sorumluluk altına sokmak,

3.    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5.    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6.    Derneğe ve üyelerine karşı dernek içinde ve dışında itibarını zedeleyici, ayrımcı, dışlayıcı, ayrıştırıcı, küçültücü ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, sözler sarf etmek, herhangi bir şekilde fiziksel, sözel, psikolojik vs. şiddet uygulamak,

7.    Derneğin ve dernek üyelerinin kişisel verilerine zarar verecek şekilde bilgi ve sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmak,

8.    Derneğin varlığını, toplantılarını, etkinliklerini, faaliyetlerini veya sürdürülebilirliğini engelleyici veya kısıtlayıcı davranış ve söylem üretmek, bu amaçla dernek içinde dernek ilke ve amaçlarına aykırı biçimde örgütlenme yaratmak,

9.    Dernek üyelerine karşı kadın dayanışmasına aykırı, dernek içi çalışmalarda haksız ve çatışmacı rekabetçi davranışta bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde genel yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulunun bu konuyla ilgili olarak vereceği tavsiye kararını değerlendiren Genel Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda veya kararın aksine karar vermekte ve ilgili üyeyi üyelikten çıkarıp çıkarmamak konusunda takdir yetkisine sahiptir. Disiplin Kurulu kararları Genel Yönetim Kurulu açısından bağlayıcı nitelik taşımaz. Genel Yönetim Kurulunun Disiplin Kurulunun tavsiye kararının aksine karar almak konusunda takdir yetkisi bulunur. Üye hakkında verilen karar üyeye yazılı, elektronik veya mesaj yoluyla iletilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez, Genel yönetim kurulu kararı olmadıkça derneğe üç yıl yeniden üye olamazlar. Üyelikten çıkarılan üyeler, üyelikten çıkma ile ilgili karara karşı itirazlarını kanunda belirtilen süre içerisinde genel kurulda değerlendirilmek üzere Genel Yönetim Kuruluna yazılı şekilde yaparlar. Üyelikten çıkarılmaya dair kararın Genel Kurulda görüşülerek nihai sonuca bağlanmasına kadar geçen sürede üyelik askıya alınır. Üyeliği askıya alınan dönem boyunca üyeler üyeliğin getirdiği haklardan yararlanamaz, üyelik yükümlülüklerine tabi tutulamaz, dernek organlarında görev alamaz, Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Madde 10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

Genel Merkez Organları

1.     Genel Kurul

2.    Genel Yönetim Kurulu

3.    Denetim Kurulu

4.    Disiplin Kurulu

5.    Danışma Kurulu

Şube Organları

1.     Şube genel kurulu

2.    Şube yönetim kurulu

3.    Şube denetim kurulu

Genel Kurul

Madde 11. Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul toplantıya genel yönetim kurulunca çağrılır. Yazılı şekilde yapılacak olan çağrıda toplantının gündem maddeleri belirtilir.

Dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip olanların genel kuruldan önce aidatlarını ödemiş olmaları ve derneğe aidat borçları olmaması gerekir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 12. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1.     Dernek organlarının seçilmesi,

2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.    Genel yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.    Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.    Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,

6.    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen genel yönetim kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, derneğin ayni ve nakdi her tür borçlanması ve bütçe kalemleri arası transfer yapılması hususunda genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.    Genel yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, yönetmeliklerin aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13.  Derneğin vakıf kurması,

14. Derneğin fesih edilmesi,

15.  Genel yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurul Toplantıları

Madde 13. Olağan genel kurul, iki yılda bir, Nisan ayı içerisinde, genel yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya genel yönetim kurulunca çağrılır.

Genel yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmaz ise; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 14. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul, genel yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel kurul, toplantıya çağrıdan itibaren otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurul, olağan genel kurulun yerine geçmez.

Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Madde 15. Genel yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi kullanılmak suretiyle:

·       En az bir gazetede veya derneğin Internet sayfasında ilan edilmek,

·       Yazılı olarak bildirilmek,

·       Dernek üyesinin bildirdiği elektronik posta adresine mesaj yollamak,

·       İletişim numarasına mesaj gönderilmek,

·       Mahalli yayın araçları kullanılmak,

toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları, dernek genel merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 16. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; toplantı yeter sayısı sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi (hazirun) toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, genel yönetim kurulu üyeleri veya genel yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, genel yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı genel yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de genel yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler genel yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Genel yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen genel yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 17. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, genel yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Yönetim Kurulu

Madde 18. Genel yönetim kurulu, derneğin karar, yürütme ve temsil organıdır. Genel kurul tarafından dernek üyeleri arasından seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur.

Genel yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak, 9 asıl üye arasından genel başkan, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Genel yönetim kurulunda görev yapan asıl üyeler üst üste iki tam dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez. Genel yönetim kuruluna yedek listeden giren üyeler, dönem süresince boşalan asıl üyelikleri doldurmak için asıl üye olarak görev yapmamışlar ise bu ilke, yedek üyeler için uygulanmaz.

Genel başkan seçilen kişiler görev süresince herhangi bir siyasi partinin üyesi olamaz. Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri bir siyasi partinin üyesi olabilirler.

Genel yönetim kurulu asıl üyeleri genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma mekanizmasına (Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği, vb.) veya muhtarlığa aday adayı veya aday oldukları takdirde yönetim kurulu üyelikleri askıya alınır. Üyelikleri askıya alınan yönetim kurulu üyelerinin sayısı, karar alma sayısını aştığı takdirde, yerlerine yedek listedeki yedek üyeler gelir. Aday olan kişilerin seçilememeleri durumunda Genel Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu tarafından kendilerine görev iadesi yapılmasına dair karar verildiği takdirde görevlerine geri dönebilirler. Adaylığın, başvuru işleminin yapıldığı veya başvuru işlemi henüz yapılmamış olsa dahi seçim çalışmalarına kamusal alanda başlandığı tarihte, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilme zorunluluğu vardır. Başkanın adaylık süresi boyunca yedekten asıl yönetime gelen üye, başkanın yönetim kuruluna geri dönmesi halinde yedek üyeliğe geri döner.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19.

Genel yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1.     Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2.    Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak, dernek adına harcama limitlerini kendi belirleyerek her türlü gerekli harcamayı yapmak,

3.    Derneğin çalışmaları ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde yönetmelikleri ve yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4.    Dernek adına çalıştırılacak personeli işe almak, sözleşme yapmak, gerektiğinde işine son vermek,

5.    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak veya iptal ettirmek, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek veya iptal ettirmek, dernek adına ayni ve nakdi her tür borçlanmak ve bütçe kalemleri arasında transfer yapmak,

6.    Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

7.    Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak için yılda en az bir kez olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek uzman kişiler aracılığıyla şube işlemlerini ve tüm kayıtlarını incelemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden alınmaları için disiplin kuruluna vermek, şubelerde tespit edilen eksikliklerin tamamlattırılmasını sağlamak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,

8.    Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

9.    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin; bilanço, Gelir ve Gider Tablosu ile genel yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11.   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12.  Derneğe üye alınması veya üyelikten geçici veya süresiz çıkarma konularında karar vermek,

13.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

15.  Dernekle ilgili her türlü çalışmayı yasa hükümlerine göre düzenlemek ve yürütmek, gerekli büroları ve komisyonları oluşturmak, ayrıca bildiri ve diğer yayınları çıkarmak,

16.  Gerektiğinde dernek adına dava açmaya karar vermek, derneği temsilen dilediği avukatlara dava ve hukuki işlemleri takip yetkisi vermek,

17.  Yazılı uyarılara rağmen dernek tüzüğünün 2. ve 3. maddelerini ihlal eden ya da mali konularda yolsuzlukları saptanan Genel Merkez ve şube organlarını görevden alınmaları için disiplin kuruluna vermek.

18.  Derneğin sürdürülebilirliğini ve çalışma alanlarında faaliyet göstermesini sağlayacak projeler geliştirmek, proje başvurularını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Genel Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 20. Genel yönetim kurulu, dernek faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde, dilediği ve kararlaştıracağı zaman ve sıklıkta, dernek merkezinde ya da genel yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır.

Kararlar, fiziksel veya kayıt altına alınan dijital ortamda gerçekleştirilecek toplantılarda ve/ya e-posta yoluyla mutabakatla/oy çokluğuyla alınır. Ancak çok zorunlu kalındığında oylamaya başvurulur. Bu takdirde kararlar, Genel Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar. Üyelerden herhangi birinin istediği hususlar da gündeme konur.

Genel başkan, onun bulunmadığı hallerde genel sekreter genel yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı talebi üzerine genel başkan veya genel sekreter genel yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Dijital ortamda yapılan genel yönetim kurulu toplantılarının sonuçları, karar metni olarak yönetim kurulu üyelerinin bildirdikleri veya dernek tarafından kendilerine tahsis edilen elektronik posta adreslerine gönderilerek, kararların onaylandığına veya kısmen ya da tamamen muhalefet ediliyorsa hangi kısma muhalefet edildiğine ilişkin yazılı geri bildirim alınır. Kararların çıktıları karar defterinin ilgili kısmına eklenir ve kararlar dijital ortamda da muhafaza edilir.

Temsilciler ve şube başkanları kendileriyle veya şube ve temsilcilikleriyle ilgili bir durum görüşülmediği sürece, oy hakkı olmadan Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.

Genel Yönetim Kurulunun Yedek Üye ile Tamamlanması

Madde 21. Genel yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, beş üye sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan genel yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar şube yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde genel merkezdeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Yerlerine yedek listedeki yedek üyeler gelir.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 22. Genel yönetim kurulu üyeleri olarak seçilenler ilk toplantılarında görev bölümü yaparak kendi aralarında Genel Başkanı seçerler. Genel Başkan’ın mazereti nedeniyle çekilmesi veya istifa etmesi halinde genel yönetim kurulu kendi aralarında yeni bir başkan seçerler.

Genel başkan hakkında, genel yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun yazılı güvensizlik önerisiyle, öneriyi takip eden ilk genel yönetim kurulu toplantısında görüşme açılır. Genel Yönetim Kurulu üye sayısının 2/3 çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde genel başkan çekilmiş sayılır. Genel başkanın kararın iptali için genel kurula itiraz hakkı saklıdır.

Genel başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder, hukuki ve idari işlemlerde derneğin tek temsilcisidir. Tüzüğü uygulamak ve uygulatmaktan, Dernek’le ilgili işleri yapmak ve yaptırmaktan sorumludur. Derneğin denetim kurulu dışında, bütün organ ve komisyonlarının başkanıdır. Genel yönetim kurulunun verdiği yetkileri kullanır ve dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

Genel Başkan, gerekli gördüğü zamanlarda, şube başkanlarını veya tüm yönetim kurullarını dernek merkezine davet ederek veya çevrimiçi şekilde istişare toplantıları yapabilir. Şube Başkanlarının bu toplantılara geçerli sayılabilecek mazeretleri nedeni ile katılamamaları halinde, mümkünse şube sekreteri, değilse bir yönetim kurulu üyesinin katılımını sağlamaları zorunludur.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri

Madde 23. Genel yönetim kurulunun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

1.     Genel başkanın bulunmadığı ya da görevlendirdiği hallerde genel yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder,

2.    Genel başkanın olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür,

3.    Tüzük, genel kurul ve genel yönetim kurulu kararlarına göre derneğin her türlü resmi ve gayriresmi yazışmasını düzenli şekilde yürütür, dernek için gerekli yasal bildirimleri ilgili tüm kurumlara yapar,

4.    Genel yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

5.    Genel merkez, dernek şubeleri ve temsilcilikleri arasında uyumlu çalışmayı sağlar.

6.    Genel Yönetim Kurulu toplantı gündeminin oluşturulmasını ve alınan kararların karar defterinde kayıt altına alınmasını, üyelik başvurularının takibini ve kayda geçirilmesini sağlar.

Saymanın görev ve yetkileri

Madde 24. Genel yönetim kurulunun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen saymanın görev ve yetkileri şunlardır;

1.     Derneğin gelirlerinin ve üye aidatlarının tam ve düzenli toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde, günü gününe tutulmasını sağlamak,

2.    Dernek adına yapılacak tüm giderlerin, dernek tüzüğü, genel kurul, genel yönetim kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,

3.    Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla genel yönetim kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,

4.    Genel kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,

5.    Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,

6.    Genel yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Denetim Kurulu

Madde 25. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu kendi içinde bir başkan seçer. Asıl üyelerde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde genel yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu

Madde 26. Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinde bir başkan seçer, Disiplin kurulu üyeleri bir siyasi partinin üyesi olamazlar.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Genel yönetim kurulunca, kendisine yazılı olarak iletilen, dernek tüzüğüne aykırı eylem ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar almak üzere, bir hafta içinde toplanır.

Kurul, taraflara 15 gün içinde yazılı görüşlerini bildirmek üzere yazılı olarak, kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla dijital olarak tebligat yapar. Disiplin Kurulu üyenin yazılı görüşlerini inceler. Gerekirse üyeyi 7 gün içinde sözlü veya dijital ortamda savunmaya çağırabilir. Yüz yüze savunma talep edilmesi ve üyenin talep etmesi halinde ulaşım giderleri karşılanır. Konu ile ilgili her türlü delili toplayabilir. Yazılı savunma alınmadan ya da istenip de verilmekten kaçınıldığı belgelenmeden karara gidemez. Disiplin Kurulu, savunmanın alındığı veya savunma için verilen sürenin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde konuya ilişkin görüşünü Genel Yönetim Kurulu’na yazılı veya dijital olarak bildirir. Disiplin Kurulu’nun alacağı kararlar Genel Yönetim Kurulu açısından bağlayıcı nitelikte olmayıp, konuyla ilgili Genel Yönetim Kurulu’nun vereceği karar asıldır.

 

Disiplin kurulu aşağıda belirtilen:

1.     Uyarı

2.    Kınama

3.    Üyelikten geçici veya süresiz olarak çıkarma

4.    Şube yönetim kurulu üye/üyelerini görevden alma

gibi disiplin cezalarıyla ilgili görüşünü genel yönetim kuruluna iletir.

Disiplin kurulu kararlarına karşı; Toplanacak ilk genel kurul başkanlığına iletilmek üzere, işlemin yazılı, mesaj veya elektronik posta yoluyla dijital olarak bildirimini izleyen yedi gün içinde, yazılı ve gerekçeli olarak genel yönetim kuruluna itirazda bulunulur. Genel yönetim kurulu, bu itirazı genel kurula taşır.

Genel kurul kararı kesindir. Bu karara dek üyelik hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Genel Yönetim Kurulu tarafından hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilip karara itiraz eden üyelerin üyelikleri, itirazları Genel Kurulca değerlendirilip karara bağlanana kadar askıya alınacağından, bu üyeler, üyelikten çıkarılma konusunda Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen karar ile Genel Kurulda verilecek karar arasında geçen sürede üyeliğin getirdiği hiçbir haktan yararlanamaz, hiçbir sorumluluktan yükümlü olamazlar.

Danışma Kurulu:

Madde 27. Danışma kuruluna, geçmiş dönem dernek genel başkanları doğal üyedirler. Görevdeki tüm temsilciler ve şube başkanları (katılamadığı durumlarda şube yönetim kurulunun görevlendirdiği bir başka yönetim kurulu üyesi) Danışma Kurulu toplantısına katılabilirler.

Bu üyelere ek olarak, genel kurul tarafından oylama ile 10 asıl ve 3 yedek üye danışma kuruluna seçilir. Danışma kurulunda, genel kurul tarafından seçilerek görev yapan asıl üyeler üst üste iki tam dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez.

Danışma kurulu, derneğin tüzüğü ve amaçları doğrultusunda, strateji ve faaliyetler konularında genel yönetim kuruluna görüş ve tavsiyelerde bulunur.

Genel yönetim kurulu, danışma kurulu tarafından verilen görüş ve tavsiyeleri dikkate alır.

Danışma kurulu yılda en az iki kez fiziksel veya dijital olarak toplanır Toplantı çağrısı, günü, yeri ve saati belirtilerek genel yönetim kurulu tarafından yapılır.

Danışma kuruluna genel yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Gerekli olduğu takdirde, danışma kurulu, genel yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Başka Organlar

Madde 28. Dernekte gerekli hallerde başka organlar da kurulabilir.

Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 29. Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği’nde yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine bildirilir ve şubeler, bu bildirimlerin bir örneğini bildirimi yaptıkları aynı süre içerisinde genel merkeze iletir.

Genel Kurulda Tüzük Değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Dernek Tüzüğünün, son şekli tüm sayfaları yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış olarak mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Yurtdışından yardım alınması durumunda Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi bir nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur ve şubeler bir örneğini aynı süre içerisinde genel merkeze iletir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ile genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir ve şubeler bir örneğini genel merkeze iletir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 30. Gerekli görülen yerlerde 60 kişinin bir araya gelmesi şartıyla genel kurul kararıyla şubeler açılabilir. Bu amaçla, genel yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları zorunludur. Kurucu üyeler kendi aralarından geçici bir yönetim kurulu seçerek genel yönetim kurulunun onayına sunarlar.

Geçici yönetim kurulu, genel hükümler, dernekler yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları, genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre ilk asıl yönetim kurulu seçilinceye kadar bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen geçici yönetim kurullarına genel yönetim kurulunca, şubeyi en geç bir ay içinde genel kurula götürmek üzere talimat verilir.

Buna uymayan geçici yönetim kurulu, genel kurulun verdiği yetkiye istinaden; genel yönetim kurulunca görevden alınır ve şube genel kurulunu yapmak üzere geçici bir şube yönetim kurulu görevlendirilir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 31. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubeler, üye kaydı ve üye çıkarılması, yardım alınması, proje başvuruları gibi resmi/gayri resmî olarak yapmakta zorunlu oldukları bildirimler ile gelir-gider tabloları ve sair mali tablolar, faaliyet bilgi/rapor/planları gibi dernek içi işlemlerini her ayın ilk haftası Genel Merkeze yazılı veya dijital olarak bildirmek zorundadırlar.

Şube Organları

Madde 32. Şubelerin organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetim kuruludur.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubelerde de uygulanır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde, şubedeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Yetkileri

Madde 33. Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulundan en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler olağan genel kurulu, iki yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şube Genel Kurulunun Yetkileri şunlardır;

1.     Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur.

2.    Şube genel kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları atar ya da mahkemeye sevklerine karar verir,

3.    Şube organları, şube genel kurulunca seçilir.

4.    Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile veya üyelerden 1/5 inin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri

Madde 34. Şube yönetim kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır;

1.     Şube yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olmak üzere şube genel kurulu tarafından seçilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, şube başkanı, şube sekreteri, şube saymanını ve üyeleri seçer.

2.    Şube yönetim kurulu, şube düzeyinde bu tüzüğün 19. maddesinin; 1,2,4,9,10,11,12,13,14,15 fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, Genel Merkezin çalışmalarını destekler, üyelerinin Genel Merkez toplantı, etkinlik ve çalışmalarına katılım ve desteğini sağlar, Genel Merkezin çalışmalarıyla paralel ve bağlantılı çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirir, şube bürosunu kiralar ve şube komisyonlarını oluşturur,

3.    Şube yönetim kurulu, şube faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde, dilediği zaman ve sıklıkta toplanır. Toplantı yeter ve karar yeter sayısı Şube Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğudur. Temsilciler, diğer şubelerin şube başkanları ve genel yönetim kurulu üyeleri oy hakkı olmadan şube yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.

4.    Şube yönetim kurulunda görev yapan asıl üyeler üst üste iki dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez. Şube organlarına yedek listeden giren üyeler dönem süresince boşalan asıl üyelikleri doldurmak için asıl üye olarak görev yapmamış iseler, bu ilke yedek üyeler için uygulanmaz.

5.    Şube yönetim kurulu asıl üyeleri genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma mekanizmasına (Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği vb.) veya muhtarlığa aday adayı veya aday oldukları takdirde yönetim kurulu üyelikleri askıya alınır. Adaylığın; başvuru işleminin yapıldığı veya başvuru işlemi henüz yapılmamış olsa dahi seçim çalışmalarına kamusal alanda başlandığı tarihte, Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve ilgili şube yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilme zorunluluğu vardır. Görevi askıya alınan yönetim kurulu üyelerinin sayısı, karar alma sayısını aştığında, yerlerine yedek listedeki yedek üyeler gelir. Şube başkanı görevi süresince bir siyasi partinin üyesi olamaz. Yönetim kurulu diğer üyeleri bir siyasi partinin üyesi olabilirler.

6.    Şube yönetim kurulunun asıl üyeleri genel yönetim, denetim veya danışma kuruluna seçildiklerinde şube yönetimindeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Bu kişilerin yerlerine yedek listedeki üyeler gelir.

7.    Şube yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Şube yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, dört üye sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan şube yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 35. Şube Genel Kurulu, denetim işlemini yürütmek üzere üç asıl, üç yedek üyeden oluşan şube denetim kurulunu seçer. Tüzüğün 25. maddesi şube denetim kurulu için de geçerlidir.

Temsilcilikler

Madde 36. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla ve 30 kişinin bir araya gelmesi şartıyla genel yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi genel yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciler bir siyasi partinin üyesi olamazlar.

Genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma mekanizmasına (Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği vb.) veya muhtarlığa aday adayı veya aday olan temsilcilerin görevleri sona ermiş sayılır ve genel yönetim kurulu yerlerine yeni bir temsilci atar.

Temsilcinin görev süresi, atanmasından itibaren en fazla iki dönemdir.

Madde 37. Derneğin gelir kaynakları;

1.     Her mali yılbaşında genel yönetim kurulunca belirlenecek olan, üye aidatları ve ilk giriş ödentileri,

2.    Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3.    Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi, temsil, spor yarışması, konser, balo, eğlence, kermes, konferans, sergi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4.    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5.    Yurtiçi ve dışından yapılan yardımlar ve bağışlar,

6.    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7.    Dernekçe hazırlanan projelerden sağlanan gelirler,

8.    İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

9.    Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

10.  Gençlerin ve engellilerin derneğe katılımını teşvik etmek amacıyla, 18-24 yaş arası üyeler ile engellilerden alınacak üyelik ve giriş aidatları, diğer üyelerden alınan aidat miktarlarının ¼’ü oranında belirlenir.

11.    Diğer gelirler.

Yardım ve İşbirliği, Borçlanma Usulleri

Madde 38. Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Kanuni düzenleme hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler ve iş birliği içinde faaliyet ve etkinlikler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler

Madde 39.

Defter Tutma Esasları

Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Genel Merkez ve Şubeler, aşağıda yazılı defterleri tutarlar, ancak Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin (Defteri-i Kebir) onaylatılması zorunlu değildir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1.     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri ile ödedikleri aidat miktarları bu deftere işlenir.

3.    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak suretiyle saklanır. Türkçe dışında bir dilde hazırlanmış olan evraklar, dosyada Türkçe çevirileri de eklenmiş şekilde saklanır.

4.    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6.    Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir ve şubeler bir örneğini genel merkeze iletir.

Gelir ve Gider işlemleri

Madde 40. Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Gider Makbuzu veya Banka Dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Ayni Bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde yer alan biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin Dernekler Yönetmeliğinde yer alan Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir ve bir sureti birleştirilmiş beyan formu düzenlenmesi için süre sonu beklenmeden Genel Merkeze gönderilir.

Dernek Parasının Saklanması

Madde 41. Dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı genel yönetim kurulunca belirlenir. Derneğin bu miktarı aşan parası ve gelen havaleler, genel yönetim kurulunca kararlaştırılacak, altın, döviz, Türk Lirası veya sair yatırım aracı olarak dernek adına açılacak bir veya gerekli görülen sayıda banka hesabına yatırılır.

Genel yönetim kurulunca alınacak karar doğrultusunda, noterde tanzim edilecek imza sirküleri ile banka işlemleri yürütülür.

Dernek Parasının Merkez, Şube ve Temsilciliklerce Kullanımı

Madde 42. Genel Merkezin; aidat, bağış ve proje gelirleri genel merkezde, şubelerin aidat, bağış ve yerel proje gelirleri şubelerde kullanılır.

Genel Yönetim Kurulu dernek olanaklarına göre ihtiyacı olan şubelere ve temsilciliklere, dernek amaçlarına uygun faaliyette bulunmaları ve dernek genel merkezinin bütçesinin uygun olması halinde, desteklemeyi uygun gördüğü faaliyetler için maddi yardımda bulunma konusunda takdir yetkisine sahiptir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 43. Dernekte, genel kurul, genel yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, genel yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel kurul veya genel yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 44. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 45. Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Şube ve Temsilciliklerin Kapanması ve Mal Varlığının Aktarılması

Şube ve temsilciliklerin kapanmaları halinde, sahip oldukları menkul ve nakit mal varlıkları dernek Genel Merkezine devredilir. Ancak kapanan şubenin son yönetim kurulu borçların tasfiyesinden sorumludur.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KA.DER Kadın Adayları Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları; tasfiye tarihinde tüzel kişiliklerinin var olması halinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne eşit olarak, tasfiye tarihinde bu örgütlerin tüzel kişiliklerinin var olmaması halinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyet gösteren, demokratik, laik bir veya birden çok kadın örgütüne genel kurul veya genel kurulca kararlaştırılmasının mümkün olmaması halinde son genel yönetim kurulu kararıyla devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 46. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 47. Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki kişilerdir:

1.        Fatma Suay Aksoy

2.       A. Yeşim Arat

3.       Mevhibe Canan Arın

4.       Ayşe Ayata

5.       Şule N. Aytaç

6.       Ayşegül Baykan

7.        F. Yıldız Ecevit

8.       Fatma Nur Ger

9.       Gül Zeynep Göğüş

10.      Sündüz Haşar

11.       Çiğdem Kağıtçıbaşı

12.      Meryem Koray

13.      F. Nilüfer Kuyaş

14.      İnci Zeynep Oral

15.      Fatma Ceylan Orhun

16.      Şafak Özsoy

17.      Hatice Canan Pak

18.      Şeyda Taluk

19.      Fatma Şirin Tekeli

GENEL YÖNETİM KURULU Üyeleri

Adı Soyadı ve imzaları

  1. NURAY KARAOĞLU
  2. NAZLI ENİF YAVUZ DİPŞAR
  3. YASEMİN ÖZ
  4. AZİME KOCACIK
  5. BAHAR ŞEN KAZANCI
  6. ELİF ATAYMAN
  7. MÜZEYYEN NARMAN
  8. NİLGÜN TUTAL
  9. YEŞİM AĞIRMAN

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..